مخراجکاری

آموزش خراجکاری

مخراج کاری ( Seting)

آموزش انواع دیگر مخراجکاری و آزمون در این رشته در سازمان فنی و حرفه ای و اخذ دیپلم و پس از آن کارآموز وارد بازار کار میشود در مخراجکاری با شیلینگ سنگ کار آموز بصورت حرفه ای می تواند  از فراگیری  انواع شلینگ مانند ریلی – چهار چنگ – قلم خور

مخراجکاری
مخراجکاری
مخراجکاری